Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
18/06/2019
Stanowisko: 
asystent

 

                           DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-          stopień magistra biologii, biotechnologii lub pokrewne (n.p. lekarza medycyny lub weterynarii)

-          praktyczna i udokumentowana w postaci prac dyplomowych/publikacji naukowych/komunikatów naukowych/zaświadczeń o odbytych stażach, znajomość co najmniej 2 z wymienionych poniżej technik   badawczych: izolowanie kwasów nukleinowych, izolowanie białek, RT-PCR, elektroforeza, hodowle komórkowe/tkankowe in vitro, immunohistochemia/immunocytochemia, Western-blotting

-          znajomość technik mikroskopowych i statystycznych,

-          znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych

-      umiejętność pracy w zespole

-      samodzielność i dobra organizacja pracy

-      dyspozycyjność

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu ( dot. lekarza medycyny lub weterynarii)
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje ( dot. lekarza medycyny lub weterynarii)
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
 11. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, do dnia 17 lipca 2019r.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27 września 2019r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz