Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Data ogłoszenia: 
13/11/2013
Stanowisko: 
asystent

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego

od 13 listopada 2013 roku do 27 listopada  2013 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra nauk technicznych w zakresie budownictwa,
 5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania - KANDYDAT POWINIEN:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku budownictwo, w zakresie  geotechniki;
 • posiadać minimum roczny staż pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i prowadzenia zajęć ze studentami w wyższej uczelni na kierunku budownictwo;
 • posiadać wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu fundamentowania, mechaniki gruntów, technologii informacyjnych;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 • posiadać minimum roczne doświadczenie z zakresu pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań gruntu sondą statyczną CPTU wraz z interpretacja wyników;
 • posiadać dobrą znajomość obsługi środowiska MATLAB;

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM.