Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji i Administracji

Data ogłoszenia: 
03/07/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Geodezji i Administracji

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł magistra prawa 
 • doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa
 • otwarty przewód doktorski
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami - w języku polskim oraz angielskim 
 • doświadczenie we współpracy z ośrodkami kształcącymi w Polsce oraz za granicą
 • doświadczenie w zakresie koordynowania programem Erasmus+ 
 • doświadczenie w zakresie organizacji konferencji oraz seminariów naukowych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • predyspozycje do pracy naukowej 

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie kierowane  do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. życiorys naukowy,
 3.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w  ogłoszeniu o konkursie,
 4.  kwestionariusz osobowy z fotografią,
 5. odpis dyplomu,
 6. wykaz  dorobku  naukowego,
 7. wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

1. opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.