Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji i Administracji

Data ogłoszenia: 
04/10/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Geodezji i Administracji

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk technicznych,
 • dorobek naukowy z zakresu badań naukowych takich jak: geodezja inżynieryjna, podstawy geodezji, obsługa geodezyjna inwestycji i pomiary odkształceń i przemieszczeń,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych co najmniej przez okres 5 lat,
 • znajomość podstaw budownictwa do realizacji przedmiotu budownictwo w geodezji,
 • osiągnięcia w kształceniu studentów
 • praktykę w sprawowaniu funkcji w strukturach uczelni wyższej,
 • staż pracy nie krótszy niż 10 lat.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys naukowy,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dyplomu o nadaniu tytułu lub stopnia naukowego,
 5. wykaz dorobku naukowego.

 Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 1. opinię z ostatniego miejsca pracy,

 2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 18 października 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 października 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: od 2450 PLN – do (decyzja Rektora)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

                                                                         Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

                                                                                                                                                                                                                                   prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.