Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji

Data ogłoszenia: 
23/08/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), §14 i §17 Uchwały nr 101Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (do pobrania ze strony: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_nr_101.pdf)

oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-    posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii,

-    posiadać udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe w zakresie geodezji inżynieryjnej i cyfrowej fotogrametrii bliskiego zasięgu,

-    posiadać wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji,

-    posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy badawczej w dyscyplinie geodezja i kartografia,

-    posiadać udokumentowane, praktyczne doświadczenie w geodezyjnych pomiarach inżynierskich,

-    wykazać udział w minimum 2. projektach badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCBiR lub fundusze strukturalne),

-    posiadać dobrą znajomość obsługi środowiska MATLAB,

-    posiadać dobrą znajomość obsługi programów fotogrametrycznych PhotoScan Agisoft, Pix4D, iWitness, RealityCapture, VisualSFM, SURE,

-    posiadać dobrą znajomość obsługi programów do przetwarzania chmur punktów, np. MeshLab, CloudCompare, AutoCAD Civil 3D,

-    posiadać uprawnienia operatora bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) dla wielowirnikowców (MR) i samolotów (A) o MTOM < 25 kg,

-    wykazać się biegłą  znajomością  języka angielskiego  i znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).

 Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia,
 5. poświadczoną z oryginałem kserokopię świadectwa kwalifikacji BVLOS z kategoriami MR i A o MTOM < 25kg,
 6. pisemną opinię promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 7. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 8. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 11. informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 12. dokument potwierdzający praktyczne doświadczenie w geodezyjnych pomiarach inżynierskich,
 13. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie),
 14. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 15. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 16. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym  oraz przebiegu postępowania konkursowego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf).

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 6 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450 – 3300 PLN
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM