Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji

Data ogłoszenia: 
27/05/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), §14 i §15 Uchwały nr 101Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (do pobrania ze strony:

http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_nr_101.pdf)

oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-      posiadać stopień doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia lub tytuł zawodowy magistra inżyniera
w zakresie geodezji i kartografii,

-      posiadać udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe w zakresie zastosowań teledetekcji, ze szczególnym uwzględnieniem teledetekcji radarowej,

-      posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych i wykazać się uczestnictwem w projektach badawczych, międzynarodowych szkołach, warsztatach, kursach, stażach zagranicznych, konferencjach lub sympozjach z zakresu teledetekcji radarowej,

-      wykazać się znajomością terminologii technicznej w języku  polskim i angielskim z zakresu technik SAR, InSAR oraz Pol-In-SAR,

-      posługiwać się biegle przynajmniej trzema pakietami  oprogramowania do przetwarzania zdjęć radarowych (w tym środowisko ENVI/HARRIS,  SARScape/SARMAP, SNAP/ESA, …),

-      posiadać minimum 3-letnie doświadczenie dydaktyczne w  szkolnictwie wyższym w prowadzeniu zajęć z teledetekcji lub  cyfrowego przetwarzania satelitarnych obrazów optycznych i radarowych,

-      wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), dodatkowym atutem będzie znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego,

-      być mobilnym (prawo jazdy kategorii B) i dyspozycyjnym,  posiadać umiejętności pracy w zespole i organizacji prac terenowych,

-      uzyskać pozytywną ocenę działalności dydaktycznej oraz popularyzatorskiej właściwej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia,
 5. pisemną opinię promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 6. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 7. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 11. dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie),
 12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 13. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 14. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016 oraz szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_9.pdf).

 

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 10 czerwca 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450 – 3300 PLN
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 Dziekan

 Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM