Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
16/12/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii Zwierząt

 

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność fizjologia zwierząt;
 • praca doktorska powinna być opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji;
 • posiadać dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR oraz odbyć staż naukowy w zagranicznej placówce badawczej;
 • doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków publicznych;
 • doświadczenie w pracy badawczej: biologia rozrodu, endokrynologia, termoregulacja;
 • posiadać biegłą znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i w piśmie;
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności

 • Posiadanie wiedzy z zakresu fizjologii zwierząt, biologii rozrodu, hodowli komórek i tkanek zwierzęcych in vitro oraz biomateriałów.
 • Umiejętność pracy in vivo ze zwierzętami laboratoryjnymi i stosowania nowoczesnych metod w badaniach endokrynologicznych.
 • Znajomość piśmiennictwa fizjologicznego, w tym z zakresu endokrynologii rozrodu, potwierdzona autorskimi publikacjami.
 • Umiejętność stosowania metod biologii molekularnej oraz technik hodowli in vitro.
 • Znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach fizjologicznych.
 • Umiejętność prowadzenia ćwiczeń, wykładów oraz nawiązywania dobrego kontaktu ze studentami.

Oczekiwane predyspozycje

 • Zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych.
 • Gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 30.12.2013r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.01.2014r.

DZIEKAN
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM