Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Angielskiej (literaturoznawstwo)

Data ogłoszenia: 
11/08/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Angielskiej
(w zakresie literaturoznawstwa angielskiego)

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

  • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa angielskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z modułu tłumaczeniowego (tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne) oraz języka specjalistycznego (język angielski w biznesie)
  • doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego
  • dorobek naukowy w zakresie teorii i praktyki przekładu oraz języka specjalistycznego

 

Wymagane dokumenty:

1.

Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,

2.

Życiorys,

3.

Kwestionariusz osobowy z fotografią,

4.

Odpis dyplomu,

5.

Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,

6.

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym

 

w ogłoszeniu o konkursie.

7.

Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacja:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,10-725 Olsztyn, w terminie do 1.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.09.2017 r.
  • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3000-3700 PLN.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM