Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Angielskiej

Data ogłoszenia: 
10/05/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Filologii Angielskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie językoznawstwo
 • doświadczenie praktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego na poziomie akademickim
 • szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa kognitywnego
 • praktyczną wiedzę w zakresie języka angielskiego w biznesie

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (wykaz publikacji) i dydaktycznej (wykaz prowadzonych przedmiotów),
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 24.05.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.05.2018 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 2600-3000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

 

                                                                                                                                                    Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                                           dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM