Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Angielskiej

Data ogłoszenia: 
21/11/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Filologii Angielskiej

 

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego: językoznawstwo angielskie, psycholingwistyka
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego
 • doświadczenie praktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego (praca w szkole jako nauczyciel języka angielskiego, uczestnictwo w konferencjach metodycznych)
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz psycholingwistyki

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 5 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2016 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3000-3700 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;

 

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

 

                                                                                                                Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                          dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM