Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw

Data ogłoszenia: 
08/05/2014
Stanowisko: 
asystent

 DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 •  ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych, preferowana specjalność logistyka,
 • udokumentowaną znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy (lub opinia promotora pracy magisterskiej),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego.

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4.

Termin składania podań upływa z dniem 30 sierpnia  2014 r.

 

Dziekan

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM