Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Cyfryzacji

Data ogłoszenia: 
08/11/2013
Stanowisko: 
asystent

D Z I E K A N WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze Cyfryzacji

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł magistra w specjalności informatyka
 • doskonała znajomość pakietu programowego Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point oraz obsługi komputera na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ( ECDL CORE  uprawnienia preferowane uprawnienia egzaminatora w zakresie ECDL;
 • praktycznego stosowania w zagadnieniach bezpieczeństwa:
  - badań operacyjnych,
  - planowania badań statystycznych i analizy wyników;
  - optymalizacji wielokryterialnej,
  - teorii zbiorów rozmytych,
  - matematycznej analizy ryzyka;
 • praktyczne umiejętności stosowania modelowania obiektywnego funkcjonowania systemów w filozofii i notacji UML, z wykorzystaniem środowiska narzędziowego Enterprise Architekt,
 • modelowania wymagań na systemy bezpieczeństwa,
 • projektowania funkcjonalnego systemów bezpieczeństwa,
 • prowadzenia ćwiczeń z zastosowaniem sztucznej inteligencji w zagadnieniach bezpieczeństwa: systemy ekspertowe, systemy wnioskowania przez analogię.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012r. poz.572 z późn. zm.).
Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie pok.9 ul. Warszawska 98 następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • wykaz  dorobku naukowego

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 22.11.2013 r.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Stanisław Pikulski