Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chorób Wewnętrznych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
25/08/2021
Stanowisko: 
asystent

                                  DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                  
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
 • specjalista chorób wewnętrznych lub nefrologii;
 • doświadczenie w pracy w oddziale nefrologicznym;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • prowadzenie pracy badawczej w obszarze nefrologii;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista;
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 24.09.2021.Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł. brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                 Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM