Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE CHEMII

Data ogłoszenia: 
09/01/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w KATEDRZE CHEMII

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

•    legitymować się stopniem naukowym doktora z zakresu ochrona i kształtowanie środowiska,

•    posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu toksykologii środowiska i fizjologii roślin, dorobek naukowy wynoszący nie mniej niż 100 pkt. za publikacje wg klasyfikacji MNiSW.

•    posiadać przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w posługiwaniu się zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w toksykologii środowiska i fizjologii roślin,

•    posiadać umiejętności w prowadzeniu badań toksykologicznych (Lemna Test, Phytotoxkit, Ostracodtoxkit) oraz w hodowli organizmów testowych.

 Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

  1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
  4. odpis dyplomu/zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  5. wykaz publikacji naukowych oraz konferencji,
  6. oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  7. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 
DATA OGŁOSZENIA:09.01.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.01.2018 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Dziekan

                                                                                    prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk