Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE CHEMII

Data ogłoszenia: 
07/09/2016
Stanowisko: 
asystent

 DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

 na stanowisko asystenta
w KATEDRZE CHEMII

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom magistra chemii oraz stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska,
 • posiadać dorobek naukowy w zakresie chemii, ochrony środowiska, oczyszczania wody i ścieków;
 • wykazać się znajomością zagadnień z zakresu chemii analitycznej, ochrony środowiska, oczyszczania wody i ścieków;
 • posługiwać się zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii analitycznej i fizycznej;
 • wykazać się dużym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji zajęć z chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, fizycznej oraz organicznej;
 • posiadać ukończone szkolenie pedagogiczne dla nauczycieli akademickich.
 • Legitymować się znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie).

 Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 •  podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu,
 • wykaz publikacji naukowych oraz konferencji,
 • certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni)

 Ponadto:

 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 DATA OGŁOSZENIA: 07.09.2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2016 r.

    Dziekan

                                                                                                            prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk