Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

Data ogłoszenia: 
14/03/2014
Stanowisko: 
asystent

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać dyplom magistra chemii oraz stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii,
 • Posiadać dorobek naukowy w zakresie chemii, chemii rolnej, ochrony środowiska, fizykochemii wody i ścieków;
 • Wykazać się znajomością zagadnień z zakresu chemii analitycznej, ochrony środowiska, oczyszczania wody i ścieków, procesu koagulacji, elektrokoagulacji, symulacji komputerowej agregacji i koagulacji zawiesiny ściekowej;
 • Posługiwać się zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii analitycznej, fizycznej i organicznej;
 • Wykazać się dużym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji zajęć z chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, fizycznej oraz organicznej;
 • Posiadać ukończone szkolenie pedagogiczne dla nauczycieli akademickich.
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu magisterskiego,
 5. odpis dyplomu doktorskiego,
 6. wykaz publikacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz.572 z późn. zm.).


DATA OGŁOSZENIA:     14.03.2014  r.      
TERMIN SKŁADANIA OFERT:    27.03.2014 r.

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk