Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
23/08/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub kierunku równoważnym, albo stopień doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn,
  • wykazywać się znajomością czynną i bierną języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć ze studentami.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta oczekuje się:

 • posiadania doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu eksploatacji maszyn,
 • posiadania doświadczenia w realizowaniu prac naukowo-badawczych,
 • posiadania dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych w dyscyplinie budowy
  i eksploatacji maszyn,

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub równoważnym albo dyplom ukończenia studiów magisterskich i dyplom uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 • wykaz dorobku naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją maszyn,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdatności do pracy ( dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu),
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu którzy podjęli pracę)

Ponadto:

 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.).
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta mieści się w przedziale 2450,00 zł - 2600,00 zł

 Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

Termin składania podań upływa z dniem 5 września 2018 r.

                              

D Z I E K A N                     

  dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.