Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

Data ogłoszenia: 
11/04/2014
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  asystenta
w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

od 11 kwietnia 2014 roku do 25 kwietnia  2014 roku

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie).

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.

4. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra inżyniera
w zakresie budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury i urbanistyki.

5. 3 fotografie 37 X 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

WYMAGANIA OD KANDYDATA:

-posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku budownictwo,

- biegłe posługiwanie się językiem polskim w piśmie i mowie,

- znajomości pakietu biurowego Office oraz umiejętności posługiwania się programami specjalistycznymi (np. AutoCAD, Arcadia Termo, Revit Architecture).

Ponadto (mile widziane):

  • posiadanie dyplomu studiów wyższych magisterskich na kierunku inżynieria środowiska i/lub architektura i urbanistyka,
  • posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego w branży budowlanej (mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej),
  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 

 

D Z I E K A N

dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM