Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
12/11/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora nauk biologicznych lub rolniczych,
 • praca doktorska powinna być opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji,
 • posiadać doświadczenie w kierowaniu lub uczestnictwie w przynajmniej jednym projekcie badawczym realizowanym ze środków publicznych,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w warunkach terenowych,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności

 • posiadanie wiedzy z zakresu podstaw botaniki, morfologii, taksonomii, ekologii i geografii  roślin, dendrologii, projektowania zieleni, ochrony przyrody,
 • umiejętność stosowania doświadczalnych i terenowych metod badawczych z zakresu uprawy i ekologii roślin,
 • znajomość flory Polski, w tym zwłaszcza flory Polski niżowej,
 • znajomość założeń programowych arboretów i ogrodów botanicznych oraz umiejętności związane z projektowaniem zieleni,
 • umiejętność zastosowania metody fitosocjologicznej do oceny stanu roślinności,
 • umiejętność wykonywania inwentaryzacji terenu i wykonywania planów terenu,
 • znajomość nowoczesnych metod statystyki i analizy numerycznej.

Oczekiwane predyspozycje

 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 26.11.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.12.2013 r.

DZIEKAN
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM