Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
22/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność geobotanika,
 • praca doktorska powinna być opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy poparty publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestnictwie w przynajmniej jednym projekcie badawczym realizowanym ze środków publicznych,
 • doświadczenie w pracy badawczej w warunkach terenowych,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności

 • Posiadanie wiedzy z zakresu fitosocjologii, dendrologii, ziołolecznictwa i ziołoznawstwa,
 • Umiejętność stosowania metod wizualnej oceny stanu zdrowotnego i statyki drzew,
 • Umiejętność zastosowania metod .oceny oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość podstawowych metod statystyki i analizy numerycznej.

Oczekiwane predyspozycje

 • Zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych,
 • Gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych, 
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 05.11.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.12.2013 r.
 
 
DZIEKAN
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM