Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Astronomii i Geodynamiki

Data ogłoszenia: 
24/09/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Katedrze Astronomii i Geodynamiki

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać stopień doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia lub tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii;
 • wykazać się zainteresowaniami naukowymi i dorobkiem publikacyjnym w zakresie geodezji satelitarnej i astrodynamiki;
 • posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych potwierdzone m. in. uzyskaniem grantu finansowanego przez NCN;
 • posiadać minimum 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;
 • posiadać znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia,
 5. pisemną opinię promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 6. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 7. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 8. certyfikat lub zaświadczenie wydane przez UWM potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 9. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z póź. zm.).

Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przekazać dodatkowo w formie elektronicznej (zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016 oraz szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym).

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 8 października 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM