Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
25/02/2021
Stanowisko: 
asystent

                                   DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                  
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja z zakresu anestezjologii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 z późn. zm.),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 29.03.2021 Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.04.2021.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM