Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Algebry i Geometrii

Data ogłoszenia: 
09/12/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Algebry i Geometrii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. poz. 572 z pózn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra matematyki,
 • publikacje z zakresu geometrii symplektycznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobrą znajomość języka obcego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy (z fotografią),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra matematyki
 5. informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych w zakresie geometrii symplektycznej
 6. opinię promotora lub referencje z ostatniego miejsca pracy,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiednich kandydatów. Wybranie przez komisję konkursową nie gwarantuje zatrudnienia.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do 23 grudnia 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 stycznia 2014 r.

 

Dziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM