Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII, ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ROLNICZĄ I AGROBIZNESU

Data ogłoszenia: 
11/06/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII, ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ROLNICZĄ I AGROBIZNESU

 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

 Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie rolnictwa,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z listy A (minimum 3 publikacji) w zakresie nauk rolniczych, głównie z zakresu technologii produkcji roślin oleistych;
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie ćwiczeń z zakresu biologii oraz wymagań agrotechnicznych roślin uprawnych;
 • legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin
 • legitymować się znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power point, Statistica)

Wykaz dokumentów

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie rolnictwa
 • Informacja o działalności naukowej i dydaktycznej
 • Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW)
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie „Rolnictwo i ogrodnictwo”
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacje

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3500,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, w terminie do dnia 11.07.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19.09.2019 r.

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk