Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Administracji

Data ogłoszenia: 
16/09/2013
Stanowisko: 
asystent

p.o. D Z I E K A N A
WYDZIAŁU STUDIÓW TTECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w KATEDRZE ADMINISTRACJI

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł naukowy magistra prawa.

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dorobek naukowy,

Ponadto:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niedoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn.zm.).

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2013 r. w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku - p. 2, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, ul. Kościuszki 23, 19 - 300 Ełk.

p.o. Dziekana Wydziału
Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz, prof. UWM