konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych

Data ogłoszenia: 
20/08/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

o g ł a s z a   k o n k u r s

na stanowisko asystenta

w Instytucie Sztuk Pięknych

w Zakładzie Grafiki

Pracownia Fotografii

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w dyscyplinie sztuki piękne;
 • · posiadać  dorobek artystyczny w zakresie fotografii; ponadto znać historię fotografii, style i kierunki  we współczesnej fotografii  artystycznej; posiadać wiedzę o tradycyjnych technikach fotograficznych (fotografia analogowa, techniki szlachetne). Znajomość i umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem oświetleniowym (lampami  o widmie ciągłym i wyładowczym). Znajomość profesjonalnego sprzętu fotograficznego i jego akcesoriów. Profesjonalna znajomość techniki i technologii fotograficznej. Znajomość organizacji planów zdjęciowych w studio i w plenerze.  Podstawowa znajomość gramatyki języka filmowego. Ogólna znajomość i umiejętności w zakresie  fotografii reklamowej i produktowej. Profesjonalna znajomość programów grafiki komputerowej. Photoshop, Lightroom, After Effect. Znajomość programu montażowego Adobe Premiere. Podstawowa znajomość rysunku (praktyczna)
  • umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów;
  • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego

 

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 112 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 • dyplom magistra sztuki
 • udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne
 • opinię z ostatniego miejsca pracy
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora  bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późn.  zm./.
 • Wynagrodzenie na stanowisku asystenta zawiera się w przedziale: 2 400-2 800 PLN brutto.

 

DATA OGŁOSZENIA: 20.08.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2018 r

                                                                                                                                                                     Dziekan

                                                                                                                                                                    prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof.zw.