Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
24/05/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w  Instytucie Nauk Politycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

- stopień naukowy doktora z socjologii,

- dorobek naukowy z zakresu socjologii, a  w szczególności z socjologii ekologii, młodzieży i rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu warmińsko-mazurskiego,

- umiejętności organizacyjne i doświadczenie w uczestniczeniu w grantach badawczych, w tym międzynarodowych,

- doświadczenie dydaktyczne i znajomość języka angielskiego.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie socjologia,

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

 

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 3300 - 3500 zł.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 6 czerwca 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM