Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
23/09/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

O G Ł A S Z A K O N K U R S

w Instytucie Nauk Politycznych
na stanowisko: asystenta

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
  • odpis aktu nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia
  • informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy.

Ponadto:

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 października 2013 roku.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 października 2013 roku.


Dziekan
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM