KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE MUZYKI

Data ogłoszenia: 
12/09/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

o g ł a s z a   k o n k u r s

na stanowisko asystenta

w Instytucie Muzyki

w Zakładzie Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w zakresie kompozycji i aranżacji;
 • posiadać znaczący dorobek kompozytorski oraz dyskograficzny;
 • mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej  o kierunku artystycznym;
 • umiejętność łączenia akustycznego i elektroakustycznego aparatu wykonawczego;
 • przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: instrumenty elektroniczne, podstawy realizacji dźwięku, propedeutyka produkcji muzycznej, technologie informacyjne;
 • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 112 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • dyplom magistra sztuki
 • udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne
 • opinię promotora lub z ostatniego miejsca pracy
 • ważne badania lekarskie

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora  bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późn.  zm./.

DATA OGŁOSZENIA: 12.09.2016r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.09.2016r

 

                                                                                   Dziekan

                                                                                   prof.dr hab.Benedykt Błoński,prof.zw.