Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Data ogłoszenia: 
21/11/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko lektora powinni posiadać:

 • dyplom doktora, w zakresie nauk humanistycznych, dziedzina językoznawstwo,
 • doświadczenie co najmniej dziesięcioletnie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie komunikacji społecznej, komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, językoznawstwa synchronicznego oraz nauczania języka polskiego jako obcego

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys wraz z dorobkiem naukowym,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 5 grudnia 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2016 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3000-3700 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

                                                                                                                                            

                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego

                               dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM