Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa

Data ogłoszenia: 
22/11/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Instytucie Budownictwa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), §14 i §15 Uchwały nr 56 Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017  roku systemu oceny i awansu nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2017/U/URW_56_2017.pdf) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-          posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie budownictwa,

-          posiadać udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe w zakresie inżynierii materiałowej,

-          posiadać wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu materiałów budowlanych, budownictwa energooszczędnego, technologii betonów i pokrewnych,

-          posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni na kierunku budownictwo,

-          posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie materiałoznawstwa budowlanego,

-          posiadać dobrą znajomość obsługi programów inżynierskich typu CAD,

-          wykazać się znajomością obsługi aparatury badawczej, potwierdzone certyfikatami (np. maszyna wytrzymałościowej, dyfraktometru, spektrometru, mikroskopu elektronowego),

-          wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią, (do pobrania ze strony:http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku budownictwo,
 5. pisemną opinię promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 6. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 7. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony:http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 11. dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie),
 12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 13. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 14. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),

Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl  zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym  oraz przebiegu postępowania konkursowego z późn. zm. (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf ).

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 06 grudnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450 – 3300 PLN.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM