Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych

Data ogłoszenia: 
28/05/2020
Stanowisko: 
asystent

  DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych
w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
 • dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (Metodologia badań literackich, Komparatystyka literacka) oraz teorii i praktyki przekładu (w szczególności przekładu literackiego oraz kultury języka polskiego dla tłumaczy),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych,
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 27.06.2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN.

 

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM