Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Data ogłoszenia: 
21/07/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w  Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

 Kryteria kwalifikacyjne:

- tytuł zawodowy magistra psychologii, preferowane będą działania w kierunku rozpoczęcia prac naukowych np. nad wszczęciem/realizacją przewodu doktorskiego,
- aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
- co   najmniej 1 publikacja naukowa lub popularno-naukowa,
- przygotowanie oraz praktyczne doświadczenie w psychoterapii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży,
- doświadczenia we współpracy z placówkami edukacyjnymi w obszarze rozwiązywania trudności szkolnych i problemów rozwojowych a także zainteresowania i/lub rozpoczęcie prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 Wymagane dokumenty:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii,
- informacja o dorobku  praktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link],
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [link],
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link],
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link],
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link].

 Informacje:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3205 zł – 3500 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 sierpnia 2022 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia jego zakończenia.

 

                                                                                                                                     Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                                     dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Olsztyn, dnia  21 lipca 2022 r.