Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Języka Polskiego

Data ogłoszenia: 
05/01/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Języka Polskiego

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa albo doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki lub psychologii
 • wykształcenie logopedyczne
 • ukończone specjalistyczne kursy/szkolenia z zakresu wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów logopedycznych
 • udokumentowane doświadczenie w zawodzie logopedy

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM dla dziedziny nauk humanistycznych lub zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM dla dziedziny nauk społecznych) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3205-3500 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 4 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lutego 2021 r.

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM