Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

Data ogłoszenia: 
04/02/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych)

w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

  

Kryteria kwalifikacyjne

 

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra  inżyniera uzyskanego na kierunku zootechnika lub pokrewnym;
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
  UWM w Olsztynie, tab. 5a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku) [ link]
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, dorobek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
  dydaktycznych;
 • znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi oraz systemem informatycznym USOS;
 • posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń i aparatury specjalistycznej wykorzystywanych
  do oceny dobrostanu zwierząt podczas zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość);
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu higieny i dobrostanu zwierząt.

 

Wykaz dokumentów

 

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych oraz wykaz dorobku naukowego
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu art. 120 ww. ustawy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacje

 

 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3205 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 85).
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5,  

w terminie do dnia 08.03.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.03.2021 r.

 

 

Dziekan

prof. dr hab. Urszula Czarnik