Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego

Data ogłoszenia: 
30/04/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego

w grupie pracowników dydaktycznych

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 29 maja 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20 czerwca 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale:3205 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

                                                    Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                              dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM