Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data ogłoszenia: 
20/07/2021
Stanowisko: 
asystent

                    DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                        
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • specjalista z Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • tytuł dr n med.
 • staż pracy jako lekarz w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii min. 5 lat
 • znajomość języka angielskiego
 • udokumentowane prezentacje dydaktyczne na forum szerszym niż oddział szpitalny
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne ( dopuszcza się oświadczenie aplikanta)
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 19.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.09.2021.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

                                                           

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM