konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki

Data ogłoszenia: 
22/05/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOW OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 

  • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  • aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
  • co najmniej 1 publikacja naukowa lub popularno-naukowa,
  • przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Katedrze,
  • znajomość języków obcych – preferowany język angielski.

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969

4. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a http://bip.uwm.edu.pl/node/6598

5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969,

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),

7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata http://bip.uwm.edu.pl/node/969. 

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 201 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85).

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo,
ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 czerwca 2020 r.

 

                                                                                                                                             Dziekan 

      Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw