Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

Data ogłoszenia: 
14/07/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko  a s y s t e n ta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką

 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

 Kryteria kwalifikacyjne

-    posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
-    udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie weterynaria,
-    dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor (wg tabeli 5a,  załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie),
-    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
-    znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

           

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
 5. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie).
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 7. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.   
 9. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

 Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2020 r.

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk