Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII, ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ROLNICZĄ I AGROBIZNESU

Data ogłoszenia: 
09/07/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII, ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
ROLNICZĄ I AGROBIZNESU

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie rolnictwa,
 2. posiadać co najmniej 400 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 100 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,
 3. legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 4. legitymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,
 5. legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin,
 6. posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie ćwiczeń z zakresu biologii oraz wymagań agrotechnicznych roślin uprawnych,
 7. posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power point, Statistica).

 Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu magistra,
 5. wykaz publikacji,
  1. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie
   z dnia 21 maja 2019r.)
  2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
  3. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
   z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
   1. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
    (bez dat),
   2. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

 Informacje:

 1. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
  3 700 zł brutto.
 2. Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyny.
  2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
   1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

 

Data ogłoszenia:            09.07.2020 r.

Termin składania ofert:  07.08.2020 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania

                                                                                                                                                        Dziekan

                                                                                                                       prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk