Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
26/06/2020
Stanowisko: 
asystent

                          DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                          
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-  stopień magistra biologii, biotechnologii lub pokrewne (n.p. lekarza medycyny lub weterynarii);

-  autor co najmniej 3 publikacji naukowych opublikowanych w ostatnich 5 latach, o  łącznym min. IF 12.00;

- znajomość co najmniej 2 z wymienionych poniżej technik badawczych: izolowanie kwasów nukleinowych, izolowanie białek, RT-PCR, elektroforeza, hodowle komórkowe/tkankowe in vitro, immunohistochemia/immunocytochemia, Western-blotting;

- znajomość technik mikroskopowych i statystycznych;

-  udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, w tym z zakresu histologii i embriologii człowieka;

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych;

- umiejętność pracy w zespole;

- samodzielność i dobra organizacja pracy;

- dyspozycyjność;

- co najmniej 40 pkt. MNiSW;

- co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

 

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych,  analiza bibliometryczna,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

 

 

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 26.07.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15.09.2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:  3205-3300 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).     

 

                        Dziekan Wydziału Lekarskiego

                           dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM