Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
03/08/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny lub magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach;
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej i analizy białek;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo - badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 02.09.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3 205 – 3 300 zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574).

             

                                                                     Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                 Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM