Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Urologii

Data ogłoszenia: 
02/08/2022
Stanowisko: 
asystent

                                                                DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                                                   
                                                       COLLEGIUM MEDICUM                                               
               
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

w Katedrze Urologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
 • specjalista urologii FEBU ze zdanym międzynarodowym europejskim egzaminem EBU;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w oddziale Urologii;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami anglojęzycznymi oraz polskojęzycznymi;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;
 • co najmniej 500 pkt. MNiSW;
 • minimum 8 pkt. IF;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 01.09.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3 205 – 3 300  zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574).

                                                                

                                                                     Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                 Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM