Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Języka Polskiego i Logopedii

Data ogłoszenia: 
18/07/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

 na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Języka Polskiego i Logopedii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • Ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej
 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa diachronicznego, potwierdzony publikacjami
 • Doświadczenie dydaktyczne

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3200-4000 PLN. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 18 sierpnia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 września 2022 r.                                                                            

Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski