Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

Data ogłoszenia: 
31/05/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne:
- tytuł zawodowy magistra filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską bądź pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
- aktywność publikacyjna, w tym co najmniej 1 artykuł z listy ministerialnej,
- udział w konferencjach naukowych, w tym co najmniej 2 wystąpienia,
- rozpoczęcie/ukończenie prac nad rozprawą doktorską,
- gotowość do ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze,
- doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu edukacji polonistycznej/ praktyka nauczycielska w szkole (nauczyciel języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej).

 Wymagane dokumenty:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub filologii polskiej (specjalność nauczycielska),
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link],
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [link],
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link],
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link],
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link].

 Informacje:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3205 zł – 3500 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2022 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.

 

                                                                                                                                               Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                                              dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 31 maja 2022 r.