Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data ogłoszenia: 
19/04/2022
Stanowisko: 
asystent

    DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

                                                         COLLEGIUM MEDICUM                                                              

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza;
 • specjalizacja z zakresu anestezjologii;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 19.05.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10.06.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3.205 – 3.300 zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574).

                                                             

                                                                     Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                 Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM