konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Finansów

Data ogłoszenia: 
19/06/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Finansów

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

  • Tytuł naukowy magistra ekonomii,
  • Udokumentowanie zainteresowań naukowych w zakresie finansów dorobkiem naukowym – co najmniej 4 publikacje autorskie lub współautorskie.
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.
  • Aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej.
  • Znajomość języków obcych – preferowany język angielski.
  • Znajomość obsługi programów typu: Gretl,  Statistyca.

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969

4. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a http://bip.uwm.edu.pl/node/6598

5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969,

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),

7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335

9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata http://bip.uwm.edu.pl/node/969. 

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85).

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo,
ul. Oczapowskiego 4, pok. 02, w terminie do dnia 19 lipca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

                                                         

Dziekan 

      prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.