Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej

Data ogłoszenia: 
28/12/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • Dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (literatura epok dawnych)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim z zakresu nowych technologii w humanistyce
 • Udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 28 stycznia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2022 r.                                                                                     

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM