Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
10/11/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

        UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 1. dyplom magistra inżyniera leśnictwa,
 2. doświadczenie w badaniach terenowych dotyczących ekologii lasu,
 3. dorobek co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MEiN, w tym co najmniej 25 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM).
 4. Odpis dyplomu magistra inżyniera leśnictwa.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 9. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).

 

Informacje:

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 r.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 3500-3700 zł.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 4. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 6. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 7. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.       

Data ogłoszenia: 10.11.2021 r.

Termin składania ofert: do 09.12.2021 r.

                                                                                                                                                              Dziekan

                                                                                                                       prof. dr hab. Krzysztof Jankowski