Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
10/06/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs 

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać dyplom magistra inżyniera leśnictwa,
 2. posiadać co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 25 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,2)
 3. legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 4. posiadać certyfikat znajomości obsługi programu GIS.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu magistra,
 5. wykaz publikacji,
 6. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019r.)
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 10. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
 11. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

Informacje:

 1. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3700 brutto
 2. Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Data ogłoszenia:  10.06.2020 r.

Termin składania ofert:  09.07.2020 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania    

                                                                                     Dziekan

                                                                                                                       prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk